Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie
Menu góra
Strona startowa Budżet Gminy i sprawozdania budżetowe Informacje finansowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacje finansowe, bieżące, menu 1203 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacje finansowe

Informacje finansowe

 1. Uchwała NR IX/58/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - pobierz (pdf)
 2. Uchwały budżetowe oraz WPF na 2019 r.:
 • pierwotna
  • Uchwała L/355/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszów na lata 2018-2030 - pobierz (pdf)
   • Załącznik nr 1 do WPF - pobierz (pdf)
   • Załącznik nr 2 do WPF - pobierz (pdf)
   • Załącznik nr 3 do WPF - pobierz (pdf)
  • Uchwała L/356/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok - pobierz (pdf)
   • Załącznik nr 1 (Dochody) - pobierz (pdf)
   • Załącznik nr 2 (Wydatki budżetu na 2018 rok) - pobierz (pdf)
   • Załącznik nr 3 (Limity wydatków) - pobierz (pdf)
   • Załącznik nr 4 (Zadania inwestycyjne) - pobierz (pdf)
   • Załącznik nr 5 (Przychody i rozchody) - pobierz (pdf)
   • Załącznik nr 6 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.) - pobierz (pdf)
   • Załącznik nr 7 - pobierz (pdf)
   • Załącznik nr 8 (Dotacje podmiotowe) - pobierz (pdf)
   • Załącznik nr 9 (Dotacje celowe) - pobierz (pdf)
   • Załącznik nr 10 (Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym) - pobierz (pdf)
   • Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok - pobierz (pdf)
 • aktualna
  • Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszów na lata 2019-2030 - pobierz (pdf)
  • Uchwała NR IX/59/2019 Rady Gminy piekoszów z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok - pobierz (pdf)
3.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki
a) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Piekoszów za 2018 rok- pobierz (pdf)
b) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Piekoszów za 2017 rok
 • Sprawozdanie - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów na dzień 31-12-2017 - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 2 - Zestawienie planowanych i poniesionych wydatków na dzień 31-12-2017 - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 3 - Dochody na podstawie sprawozdania Rb-27S w podziale na jednostki budżetowe - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 4 - Wydatki na podstawie sprawozdania Rb-28S w podziale na jednostki budżetowe - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 5 - Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r. - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 6 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 7 - Dotacje podmiotowe w 2017 r. - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 8 - Dotacje celowe w 2017 r. - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 9 - Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących udzielonych z budżetu państwa za okres od początku roku do końca IV kwartału 2017r. - dotyczy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 10 - Informacja w zakresie wykorzystania dotacji majątkowch udzielonych z budżetu państwa za okres od początku roku do końca IV kwartału 2017r. - dotyczy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 11 - Informacja w zakresie wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa za IV kwartał 2017r. - dotyczy Krajowego Biura Wyborczego - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 12 - Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami - zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50 za 2017r. przekazanym do świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w podziale na jednostki budżetowe - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 13 - Zadłużenie Gminy Piekoszów z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na 31.12.2017r. - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 14 - Wykaz wydatków niewygasających - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 15 - Wykaz należności w podziale na jednostki budżetowe zgodnie ze sprawozdaniem RB-N na koniec 2017 r - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 16 - Wykaz należności w podziale na wymagalne i pozozstałe (dla jednostki bużetowej Urząd Gminy) - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 17 - Wykaz zaległości w podziale na podatników w podatkach od osób prawnych - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 18 - Wysokość odsetek zapłaconych przez Gminę Piekoszów w 2017r. z tytułu kredytów, pożyczki, emisji papierów wartościowych - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 19 - Opis kluczowych inwestycji realizowanych przez Gminę Piekoszów z udziałem środków zewnętrznych - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 20 - Opis kluczowych inwestycji realizowanych przez Gminę Piekoszów z udziałem środków zewnętrznych - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 21 - Zakończone i rozliczone inwestycje w 2017 w zakresie kanalizacji - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 22 - Zestawienie łączne wydatków inwestycyjnych w 2017r. - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 23 - Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności z 2017 roku - pobierz (pdf)
 • Załacznik nr 24 - Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2017 roku (w tys. zł) na podstawie sprawozdania SG-01 - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 25 - Zestawienie zbiorcze z ewidencji systemu PUMA - środki trwałe na 31.12.2017 - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 26 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie za 2017 rok - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 27 - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017 - pobierz (pdf)
4. Sprawozdania budżetowe (na koniec lat 2016-2018 oraz I, II, III kwartału 2019)
 • Sprawozdania na koniec 2016 roku
  • Rb-NDS kwartalne/roczne o nadwyżce deficyciejednostki samorządu terytorialnego - pobierz (pdf)
  • Rb-N kwartalne/roczne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - pobierz (pdf)
  • Rb-Z kwartalne/roczne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - pobierz (pdf)
  • Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - pobierz (pdf)
  • Rb-28s z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu teryutorialnego - pobierz (pdf)

 • Sprawozdania na koniec 2017 roku
  • Rb-NDS kwartalne/roczne o nadwyżce deficyciejednostki samorządu terytorialnego - pobierz(pdf)
  • Rb-N kwartalne/roczne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - pobierz (pdf)
  • Rb-Z kwartalne/roczne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - pobierz (pdf)
  • Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - pobierz (pdf)
  • Rb-28s z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu teryutorialnego - pobierz(pdf)
 • Sprawozdania na koniec 2018 roku
  • Rb-NDS kwartalne/roczne o nadwyżce deficyciejednostki samorządu terytorialnego - pobierz(pdf)
  • Rb-N kwartalne/roczne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - pobierz (pdf)
  • Rb-Z kwartalne/roczne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - pobierz (pdf)
  • Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - pobierz (pdf)
  • Rb-28s z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu teryutorialnego - pobierz(pdf)
 • Sprawozdania za I kwartał 2019 roku
  • Rb-NDS kwartalne/roczne o nadwyżce deficyciejednostki samorządu terytorialnego - pobierz(pdf)
  • Rb-N kwartalne/roczne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - pobierz (pdf)
  • Rb-Z kwartalne/roczne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - pobierz (pdf)
  • Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - pobierz (pdf)
  • Rb-28s z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu teryutorialnego - pobierz(pdf)
 • Sprawozdania za II kwartał 2019 roku
 • Sprawozdania za III kwartał 2019 roku
5. Opinie RIO w sprawie:
 • o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Piekoszów za 2018 rok - pobierz (pdf)
 • opinii o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2030 Gminy Piekoszów - pobierz (pdf)
 • opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu - pobierz (pdf)
 • opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Piekoszów za 2017 rok - pobierz (pdf)
6. Informacja o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach - pobierz (pdf)
7. Informacja o kredytach i pożyczkach posiadanych przez gminę wg stanu na 31.03.2019 r. - pobierz (pdf)
8. Informacja o udzielonych poręczeniach - pobierz (pdf)
9. Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Piekoszów - pobierz (pdf)
10. Uchwała NR LII/367/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Piekoszów - pobierz (pdf)
11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piekoszów za I półrocze 2019 roku - pobierz (pdf)
12. Uchwała Nr 124/II/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie opinii dot. informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piekoszów za I półrocze 2019 r. - pobierz (pdf)
13. Uchwała Nr 97/II/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji przez Gminę Piekoszów - pobierz (pdf)
14. Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji - pobierz (pdf)
15. Sprawozdanie Rb-Z SP ZOZ za IV kwartał 2018 i za III kwartał 2019 - pobierz (pdf)
16. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 oraz Bilans na dzień 31.12.2018 Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o - pobierz (pdf)
17.Zadłużenie Gminy Piekoszów z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na dzień 30.09.2019 r. - pobierz (pdf)
18.Zadłużenie Gminy Piekoszów z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na dzień 01.01.2020 r. - pobierz (pdf)

Metryka

sporządzono
2019-05-14 przez Piotr Smardzewski
udostępniono
2019-05-14 02:00 przez Piotr Smardzewski
zmodyfikowano
2019-11-13 13:02 przez Piotr Smardzewski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
556
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.